"Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko....."

 

Specjalistyczna Terapia Logopedyczna

mgr Justyna Solecka-Głodek

- logopeda, balbutolog - specjalista w zakresie terapii jąkania,
- terapeuta SI,
- psychoterapeuta.

Oferuję pomoc w zakresie diagnozy i terapii mowy u dzieci i dorosłych.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi zarówno logopedycznej jak i terapeutycznej. W swoim holistycznym podejściu do osoby łączę zdobytą wiedzę i doświadczenie starając się zapewnić zrozumienie i pomoc w przeżywanych trudnościach.

mgr Joanna Szymczakowska

- logopeda kliniczny

Zajmuję się diagnozą i terapią mowy dzieci i dorosłych.

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadząc terapię, staram się łączyc różne metody i techniki, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Wykorzystując zdobyte umiejętności i doświadczenie oraz nieustannie poszerzając swoją wiedzę, staram się jak najskuteczniej pomagać innym w przezwyciężaniu trudności językowych i komunikacyjnych.

Terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna:

to rozmowa na temat rozwoju, ocena stanu mowy i warunków anatomicznych i funkcjonalnych narządów mowy oraz wstępny plan terapii. Spotkanie diagnostyczne trwa ok. 60-90 min.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

obejmuje specjalistyczne działania mające na celu pobudzenie aktywnosci słownej dziecka lub dorosłego. Najcześciej występujące problemy w tym zakresie to:

 • zaburzenia mowy na tle rozwojowym
 • opóźniony rozwój mowy
 • afazja i dyzartria
 • Terapia logopedyczna:

  polega na korygowaniu wszelkich wad wymowy oraz nauce prawidłowego połykania.
  Najczęściej występujące wady to:

 • seplenienie, czyli nieprawidłowe wymawianie którejś z głosek:
  s,z,c,dz/ś,ź,ć,dź/sz,ż,cz,dż
 • seplenienie międzyzębowe - wkładanie języka między zęby przy wymowie niektórych głosek
 • brak głoski r- czasem jest ona wymawiana jako l lub j, czasem zastępowana dźwiekiem nie występującym w języku polskim
 • zamiana k, g na t, d lub odwrotnie
 • zamiana f, w na p, b, h

 • Terapia logopedyczna polega na wywołaniu brakujących głosek w wymowie pacjenta oraz ich wprowadzenie do wyrazów, zdań, wypowiedzi w czasie trwania terapii i poza nią.
  Korygujemy wady wymowy także u osób dorosłych. Terapia jest zawsze dostosowana do wieku pacjenta.

  Terapia jąkania

  Jąkanie:

  jest zaburzeniem płynności mowy, przejawiającym sie powtórzeniami głosek i sylab, przedłużaniem i blokowaniem. Na twarzy lub w ciele osoby łatwo można zaobserwować napięcie. Te objawy są widoczne, ale przy jąkaniu mogą wy­stąpić także objawy wtórne tj. unikanie pewnych słów lub sytuacji, emocje (lęk, złość, bezradność), przekonania i postawy związane z komunikowaniem się.

  Terapia jąkania:

  do terapii jąkania podchodzimy całościowo. Pracujemy nad zmianą postaw i przekonań dotyczących komunikowania się. Rozmawiamy o uczuciach i e­mo­cjach związanych z jąkaniem. Uczymy technik zwiększających. Prowadzimy pomoc w problemach psychologicznych w związku z komunikacją słowną.

  Zajęcia indywidualne – holistyczna terapia płynności dla dzieci i dorosłych (między innymi metodami Palin PCI, MiniKids, Rózy Sobocinskiej, Carla W.Dell’a Jr.oraz Z. Engiel) oraz psychoterapia i niwelowanie lęku przed mówieniem.

  Terapia grupowa - celem grupy jest zwiększenie i utrzymanie płynnosci mowy, jak również zmiana nastawienia do własnego jąkania, obniżenie lęku przed mówieniem oraz budowanie większej pewnosci siebie. Cele te są realizowane wśród ludzi z podobnym problemem, w atmosferze wsparcia i akceptacji, przy uczestnictwie i pomocy logopedy.

  Terapia jąkania dla dzieci:

  okresowo dzieciom w wieku od 2 do 6 lat zdarza sie mówić niepłynnie. Stoimy na stanowisku, aby monitorować pojawienie sie jąkania, ale nie demonizować go. Zadaniem logopedy jest pomoc w jąkaniu wczesnodziecięcym oraz za­pro­po­nowanie rodzicom i dziecku konkretnej pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny i dziecka.
  Czasem wystarcza wprowadzenie zmian w stylu komunikowania sie rodziny (te­rapia pośrednia), czasem wskazana jest także terapia z dzieckiem ( terapia bezpośrednia). Najczęsciej stosowane metody w terapii dzieci to metoda Palin PCI oraz MinKids.

  Terapia jąkania dla doroslych:

  jąkanie jest szczególnym zaburzeniem mowy w którym dwa aspekty: językowy i psychiczny oddziaływują na siebie wzajemnie. W warstwie językowej jąkanie przejawia się w powtarzaniu zdań, słów, dźwięków mowy, przedłużaniu lub blokowaniu dźwięków. Dodatkowo mogą pojawić się napięcie mięśni twarzy lub ciała, dodatkowe ruchy, zakłócenia oddychania.

  W aspekcie psychicznym pojawia się unikanie słów lub sytuacji postrzeganych jako trudne oraz cały wachlarz emocji związanych z jąkaniem : złość, wstyd, poczucie winy. To często kształtuje negatywną postawę wobec siebie i otoczenia. W czasie terapii logopeda pomaga, aby osoba dorosła stała się swoim własnym najlepszym terapeutą i wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Terapia każdorazowa jest dostosowana do sytuacji i potrzeb danej osoby.

  Grupowa terapia jąkania

  Terapia jąkania dla dzieci i ich rodziców:

  Celem terapii grupowej jest zwiększenie i utrzymanie płynności mowy, jak również zmiana nastawienia do własnego jąkania, praca nad lękiem przed mówieniem w grupie oraz budowanie większej pewności siebie. Grupa pozwala zobaczyć swoje trudności związane z mówieniem w szerszej perspektywie. Uczestnicy dają sobie wsparcie i akceptację. Cele powyższe są realizowane wśród osób w podobnym wieku, dzieci uczestniczą w zajęciach z rodzicami.

  Trwa nabór do grupy dla jąkających się dzieci i ich rodziców na rok 2016/2017. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w spotkaniach grupy proszę wypełnij kartę zgłoszenia i wyślij.

  Informacje na temat grupy znajdziesz "tutaj".

  Proszę o wypełnienie "Karty Zgłoszenia" i przesłanie jej na adres mailowy.

  Integracja sensoryczna

  Przetwarzanie sensoryczne to proces neurologiczny polegający na organizowaniu informacji pochodzących z naszego ciała i świata zewnętrznego w celu wykorzystania ich w codziennym życiu.

  U niektórych dzieci, z różnych powodów, procesy te nie zachodzą płynnie, a ich zdolność adaptacji do nowych warunków jest obniżona. Dla tych dzieci Ayers stworzyła terapię pomagającą integrować wrażenia pochodzące ze zmysłów w celu lepszego radzenia sobie z oczekiwaniami zmieniającego się otoczenia.

  Integracja sensoryczna jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w pracy z dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi i trudnościami w nauce.

  Integracja sensoryczna jest procesem polegającym na integracji i interpretacji przez mózg informacji otrzymanych ze wszystkich zmysłów i wykorzystywanie ich w celowym działaniu.

  W gabinecie możliwa jest diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej i konsultacje z terapeutą. Z powodów lokalowych nie ma możliwości terapii.

  Terapia ręki

  To ćwiczenia mające na celu usprawnianie małej motoryki poprzez wzmacnianie mięśni całego ciała, ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, relaksacyjne.
  Ma ona formę nauki poprzez zabawę, w której główną rolę odgrywają ćwiczenia ruchowe, zabawy manualne, sensoryczne, koordynacyjne, ćwiczenia w manipulowaniu, modelowaniu, rysowaniu, kreśleniu, pisaniu, itp.
  Działania te mają na celu uzupełnianie deficytów w zakresie precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz polepszanie bądź uzyskanie prawidłowych funkcji reki. W terapii dąży sie również do dostarczania pożądanych wrażeń dotykowych i - tym samym - poszerzania możliwosci poznawania otoczenia.

  Ćwiczenia proponowane podczas zajęć stanowią bazę do umiejętności grafomotorycznych, a w szczególności wpływają na kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, a na dalszym etapie - na doskonalenie umiejętności pisania.

  Dla każdego dziecka w terapii opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny, tworzony na podstawie wcześniejszej diagnozy oraz zaobserwowanych potrzeb pacjenta. Terapia przebiega zwykle zgodnie z kolejnoscią kształtowania się podstawowych funkcji rąk i dąży do zmiany nieprawidłowych lub niewykształconych wzorców na umiejętności funkcjonalne i precyzyjne.

  Diagnoza i terapia prowadzona jest według Programu Terapii Ręki A. Giczewskiej i W. Bartkiewicz.

  mgr Justyna Solecka-Głodek

  logopeda, terapeuta SI, psychoterapeuta


  Kwalifikacje zawodowe:
 • Studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika-resocjalizacja,
 • Studia Podyplomowe Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie,
 • Studium Rozwoju Osobistego i Umiejętnosci Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie,
 • Studium Balbutologii (certyfikat nr 35) Fundacja "Orator" w Lublinie,
 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej zakończony uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI nr 1113.

 • Posiadam:
 • licencję Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stopnia od 2000 roku,
 • certyfikat zawodowy logopedy wydany przez Polski Zwiazek Logopedów (nr 0300/01/0011).

 • Terapię mowy traktuję holistycznie i staram się wybrać metody najbardziej odpowiednie dla danej osoby. W terapii jąkania opieram sie na metodach i technikach: Z. Engiel, M. Chęcka, Carla W. Dell’a, Palin PCI, Mini Kids oraz R. Sobocinskiej.

  Moje publikacje:

 • "Rozwój mowy dziecka."
 • "Dziecko jąkające się w szkole."
 • "Nie słucha czy nie słyszy?"
 • mgr Joanna Szymczakowska

  logopeda kliniczny


  Kwalifikacje zawodowe:
 • Studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedia,
 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku logopedia kliniczna,
 • Studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • W trakcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.

 • W terapii dzieci i dorosłych staram się łączyć różne metody i techniki, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Pomagając innym w przezwyciężaniu trudności językowych i komunikacyjnych wykorzystuje m.in. metodę werbo – tonalną, techniki terapii miofunkcjonalnej, elementy komunikacji alternatywnej, elementy metody krakowskiej.
  W terapii jąkania korzystam z technik R. Sobocińskiej, metody C. Della, Mini – KIDS oraz Palin PCI. W pracy z dziećmi zajmuję się także terapią ręki, rozwijając u dzieci małą motorykę, a tym samym stymulując ich rozwój psychoruchowy i komunikacyjny.

  Cennik

  Konsultacja logopedyczna - 120 zł
  Pisemna opinia logopedyczna - 120 zł
  Terapia mowy (50 minut) - 100 zł - 120 zł
  (decyduje wiek pacjenta, specyfika problemu)

  Terapia jąkania metodą PALIN PCI - 120 zł

  Intergacja Sensoryczna:
  Diagnoza integracji sensorycznej - 300 zł
  (badanie dziecka, wywiad z rodzicem - 3 sesje po 60 minut)
  Pisemna ocena integracji sensorycznej - 120 zł
  Omówienie diagnozy i zaleceń - 100 zł


  Terapia ręki - 80 zł

  avatar

  Kontakt

  Rejestracja:

  Zapraszamy pacjentów po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty.
  Wyslij e-mail lub zadzwoń.

  Prowadzimy konsultacje i terapię z logopedą online przez komunikator Skype.
  Specjalistyczna Terapia Logopedyczna

  mgr Justyna Solecka-Głodek
  tel.: 600 886 437
  mgr Joanna Szymczakowska
  tel.: 516 122 438
  ul. Kniaziewicza 21 B
  50-455 Wroclaw

  mgr Justyna Solecka-Głodek
  ul. Leśna 4
  64-234 Osłonin, powiat Wolsztyn